Deelnemersvoorwaarden


Met de inschrijving voor deelname aan de Rotterdam Memory Walk verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

Definities:

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: Het evenement is een (recreatieve) wandelevenement zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gelopen worden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Epic Sports & Business (KvK 59729368) onder auspiciën van Stichting Erasmus MC Foundation.
 • Het evenement is een initiatief van de Stichting Erasmus MC Foundation en wordt door Epic Sports & Business (KvK 59729368 uitgevoerd.


Deelname Rotterdam Memory Walk

 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De inschrijving is mogelijk vanaf 21 september 2023
 • Het evenement vindt plaats op zaterdag 16 december 2023.
 • Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 10 december 2023 of tot het evenement is uitverkocht.
 • De start- en finishlocatie van de Rotterdam Memory Walk is het Burg. 's Jacobsplein te Rotterdam /Erasmus MC. De afstand is circa 7 km.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Minderjarige deelnemers dienen voorafgaand toestemming te hebben van hun ouder/voogd.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de wandeling en gebruik van de faciliteiten op de verzorgingsposten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Met het accepteren van de deelnemersvoorwaarden verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de wandeling voldoende gezond zijn en dat zij zich indien nodig voldoende hebben voorbereid.
 • Deelnemers houden zich te allen tijde aan de geldende verkeersregels.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startbewijs zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startbewijs verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de wandeling voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers respecteren overige deelnemers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien het evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot foundation@erasmusmc.nl


Aansprakelijkheid 

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors en of partners van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.


Portretrecht & Persoonsgegevens 

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de Erasmus MC Foundation.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan na het evenement door de Erasmus MC Foundation worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.


Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.